Loading. Please wait...

Χονδρική πώληση προϊόντων σύκου
Αποστολή σε όλο τον κόσμο!

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την  COBALT SPI. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία COBALT SPI (εφεξής Εταιρεία) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 39, λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής Δεδομένα). Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@agrofigs.gr .

1. Λίγα λόγια για την Εταιρεία

Η νεοσύστατη επιχείρησή μας Agrofigs, ξεκίνησε την πορεία της το 2020.
Με τεράστια οικογενειακή εμπειρία στην καλλιέργεια και παραγωγή του μοναδικού αποξηραμένου σύκου Ταξιάρχη, ο Νίκος Παναγιώτου αποφάσισε το 2020 να δώσει άλλη πνοή στην προώθηση αυτής της μοναδικής ποικιλίας αποξηραμένου Σύκου.
Έτσι δημιούργησε το συσκευαστήριο αποξηραμένων Σύκων Ταξιάρχη «Agrofigs» .

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η Εταιρεία;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Eνδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι τα κάτωθι:

  • Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση
  • Τηλέφωνο, email
  • Cookies, ip address κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο agrofigs.gr. 

5. Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Εταιρεία τα στοιχεία σας;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας:

  • για να σας παρέχει συμβουλές σε ζητήματα που άπτονται των επενδύσεων σε ακίνητα (αγορά, διαχείριση, ανακαίνιση, εκμίσθωση, μίσθωση και πώληση ακίνητης περιουσίας).
  • για να σας παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων. 
  • για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας παραπόνων στον ιστότοπο agrofigs.gr. 

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:  

  • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
  • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
  • το έννομο συμφέρον μας.

7. Ποιοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους και παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλειά τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση/διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

8. Στέλνει η Εταιρεία τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ. 

9. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η Εταιρεία τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Η Εταιρεία διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών της. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies,διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας και έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα που σας αφορούν, διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας, διαγραφής των Δεδομένων σας, φορητότητας των Δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας και ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. 

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

13. Πότε απαντάει η Εταιρεία στα αιτήματά σας;

Η Εταιρεία απαντάει στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να σας απαντήσει. 

Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: info@agrofigs.gr 

14. Κάνει η  Εταιρεία χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, η Εταιρεία δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των χρηστών. 

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/20219 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

16. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με - υπό προϋποθέσεις - παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). 

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο και σας παροτρύνει να την διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα  για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες:

ΘΕΣΗ ΓΡΟΘΟΣ, 34200, ΙΣΤΙΑΙΑ | Δείτε μας στο χάρτη

+30 22260 71800
      +30 6947825 594
      +30 6985710 015

 

WE ARE SOCIAL

      

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ